Användarvillkor


 1. Tjänster från Ciao
 2. Medlemmarnas skyldigheter
 3. Ansvar för innehåll
 4. Deltagande i undersökningar
 5. Ersättning för undersökningar
 6. Konfidentiell information
 7. Dataskydd, e-postreklam
 8. Upphovsrätt
 9. Ansvar
 10. Uppsägning
 11. Ändringar i allmänna avtalsvillkor
 12. Lagval och behörig domstol
 13. Delbarhetsklausul


Allmänna användarvillkor för Shopping Guide GmbH ("Ciao")


 1. Tjänster från Ciao

  1. Ciao ger alla användare kostnadsfri tillgång till Ciaos webbplatser och dess innehåll. Registrerade användare (kallas "medlemmar" i fortsättningen) har dessutom möjlighet att publicera eget material (t.ex. skriva produktrecensioner, belysa åsikter om produkter eller om aktuella ämnen, diskutera tjänster mm.) under informationsplattformen http://www.ciao.se/. Ciao kompenserar inlägg som skrivs och läses enligt det aktuella Bonusprogrammet.

  2. Ciao ger medlemmar möjligheten att delta i onlineundersökningar. Medlemmar kan också välja att delta i undersökningar per SMS via mobiltelefonen. Dessa undersökningar ges i uppdrag antingen direkt av produkttillverkarna eller av marknadsundersökningsföretag (båda kallas fortsättningsvis "uppdragsgivaren").

  3. För att bli medlem måste man vara bosatt i Sverige och ha ett konto på en svensk bank.

  4. Endast personer över 14 år får delta i undersökningarna.

 2. Medlemmarnas skyldigheter

  1. Alla medlemmar är skyldiga att ange korrekt och tydlig information om sig själva. Man får absolut inte använda sig av falsk identitet vid anmälan. Ändringar i registerdata måste meddelas till Ciao omgående via datahanteringen online.

  2. Medlemmarna är skyldiga att förvara användarnamn och lösenord på ett säkert ställe och ansvarar för deras användning både gentemot Ciao och gentemot tredje person. Medlemmarna ska omedelbart informera Ciao om hans eller hennes användarnamn och lösenord utnyttjas felaktigt.

  3. Medlemmarna är skyldiga att:
  • endast ha ett användarkonto hos Ciao, även om de har flera olika e-postadresser.
  • inte använda maskiner, algoritmer eller andra automatiska funktioner för att generera hämtning av sidor eller innehåll.
  • inte generera sidvisningar som genom kedjebrev, e-brev eller på annat sätt uppmanar en person eller en grupp av personer att läsa sådant som har som mål att höja ersättningen.
  • inte radera teckenförklaringar eller källhänvisningar i det publicerade materialet.
  • inte förolämpa eller på annat sätt störa andra medlemmar.
  • inte skriva mer än en recension per produkt.

  4. Medlemmarna förbinder sig därutöver att inte publicera material som:
  • består av dold reklam.
  • ger intryck av att vara en recension men som endast utgörs av produktdata.
  • är intetsägande eller som inte har någon specifik anknytning till produkten som värderas.
  • är osakligt, avsiktligt osant, ärekränkande, förnedrande, förolämpande, moraliskt stötande eller pornografiskt eller olagligt.
  • bryter mot lagar, framför allt lagar om patent-, upphovs-, märkes- och användningsrätt samt varumärkesrättigheter för tredje person.
  • innehåller virus eller andra program som kan påverka andra datorer.
  • är enkäter eller kedjebrev.
  • kan användas för att inhämta, spara eller bruka personliga uppgifter om andra användare utan deras uttryckliga medgivande, särskilt för kommersiellt bruk. Detta gäller även om ingen recension har lagts in.
  • avser att sprida politisk, ideologisk eller religiös propaganda.

  5. Medlemmarna ansvarar för att de känner till alla regler som gäller offentliggörandet av eget publicerat material. Dessutom godkänner de att Ciao får använda innehållet utan inskränkningar med avseende på plats, tid och innehåll. Detta omfattar även rätten att ändra, mångfaldiga, vidarebefordra, offentliggöra och bearbeta samt att överlåta rätten till användning till tredje part utan anspråk på ersättning. Innehåll som ställts till förfogande av medlemmen får offentliggöras på annan plats av denne.

  6. Om en medlem bryter mot en av dessa regler, trots att han eller hon uppmärksammats om detta, förbehåller sig Ciao rätten att:
  • inte betala ut ersättning.
  • spärra medlemmen för framtida bruk av Ciao.
  • utkräva skadestånd, 500 kr, för kontraktsbrott.
  • utkräva skadestånd samt straffrättsliga åtgärder.

 3. Ansvar för innehåll

   1. Varje medlem ansvarar för innehållet han eller hon lägger in.

   2. Ciao ansvarar inte för att innehåll som ställts till förfogande av medlemmar är korrekt, kvalitativt eller komplett. Ciao tar inte ställning till eller rådgör om uppgifter som offentliggörs av medlemmarna. Ciao uttrycker inte heller på något vis sitt samtycke till innehållet.

   3. Ciao ansvarar bara för innehåll som finns på en Ciao-webbplats gentemot tredje part när det är bevisat att Ciao har kännedom om innehållet, har teknisk möjlighet att förhindra att det används och om detta är rimligt samt om Ciao har skyldighet att göra detta enligt de allmänna villkoren.

   4. Medlemmar lägger inte något ansvar på Ciao om tredje part anklagar Ciao p.g.a. innehåll som medlemmar offentliggjort. Ciao förbehåller sig rätten att försvara sig mot sådana anklagelser. Medlemmar stöder Ciao i att försvara sig mot sådana anklagelser, särskilt genom att lämna ut all information som behövs för försvaret. Medlemmar är skyldiga att betala de kostnader som åläggs Ciao av tredje part. Detta gäller även rättskostnader.

   5. Ciao förbehåller sig rätten att avlägsna innehåll som lagts in av medlemmar.

 4. Deltagande i undersökningar

   1. Medlemmar som har anmält sig att delta i undersökningar (kallas "deltagare" i fortsättningen) inbjuds till detta per e-post eller per SMS (enbart vid undersökningar via mobiltelefon). Antalet erbjudanden som enskilda deltagare får delta i, beror på hur detaljerat han eller hon har fyllt i sin medlemsprofil.

   2. Deltagaren bestämmer själv om han eller hon vill vara med i den undersökning som personen i fråga inbjudits till.

   3. Ciao har inga rättsliga förpliktelser att inbjuda deltagare att delta i undersökningar.

   4. Deltagarna är skyldiga att fylla i undersökningen noggrant och framförallt inte ge felaktiga svar eller nonsenssvar.

   5. Deltagaren kan när som helst avsluta sitt deltagande i online-undersökningar. Gå i detta fall till "Mitt Ciao" och vidare under "Inställningar marknadsundersökningar". Avanmälan sker dessutom automatiskt när deltagaren säger upp sitt medlemskap i Ciao.

 5. Ersättning för undersökningar

   1. Deltagarna får en "ersättning" eller belöning för deltagande i enkäterna som görs av Ciao, under förutsättning att detta anges i enkätinformationen. Denna ersättning kan bestå av en summa pengar, förmåner, möjligheten att delta i ett lotteri eller liknande ersättning, och den meddelas i erbjudandet att delta i enkäten som skickas per e-post eller per SMS (vid undersökningar via mobiltelefon). Deltagaren har endast rättighet att få ersättning om han eller hon har fyllt i enkäten i sin helhet.

   2. Om deltagaren inte hör till en relevant målgrupp, kommer enkäten att avbrytas automatiskt efter de första inledande frågorna. Om detta sker, får deltagaren vanligtvis ingen ersättning. Om deltagaren ger uppenbara nonsenssvar eller oanvändbara svar på frågor i enkäten kan han eller hon vägras rättighet till ersättning.

   3. Ersättning för deltagaren i en marknadsundersökning betalas vanligtvis ut på Ciao-kontot inom en månad efter avslutad undersökning.

   4. Deltagare och medlemmar kan begära betalning från Ciao-kontot till sitt privata konto när minimum gränsen på 50 kr har uppnåtts. Gå till ”Mitt-Ciao” och under ”Konto” finns möjlighet att begära betalning. Utbetalningen blir insatt på det privata kontot den nästföljande månaden.

   5. Deltagaren/medlemmen måste garantera att han eller hon loggar in på sitt medlemskonto minst var sjätte månad. Om personen inte loggar in eller deltar i en enkät under en sexmånadersperiod, trots att han eller hon har fått erbjudanden om detta, betraktas detta som ett tecken på att han eller hon vill avsluta sitt medlemskap. Om så sker kommer summan på Ciao-kontot att sänkas till noll.

 6. Konfidentiell information

  Deltagaren avger ett absolut tystnadslöfte, att inte förmedla till någon annan part någon information, bilder eller övrigt innehåll som han eller hon fått tillgång till i enkäter, projekt eller genom annan marknadsundersökningsaktivitet med koppling till Ciao.

 7. Dataskydd, e-postreklam

   1. Skyddet av din personliga information är mycket viktig för oss. Ciao gör sitt yttersta för att garantera dataskydd online. Innan du godkänner dessa villkor, läs vår Sekretesspolicy för att förstå hur din personliga information hanteras om du utnyttjar våra Internettjänster.

   2. Ciao skickar ingen reklam per e-post till sina medlemmar om detta inte har godkänts vid registreringen eller om detta uttryckligen har undanbetts skriftligt vid ett senare tillfälle. Ciao skickar bara reklam per e-post till ej registrerade medlemmar när detta uttryckligen har godkänts. Man kan hela tiden meddela att man inte önskar få sådan reklam längre. Ciao ansvarar inte för e-post från tredje part.

   3. Vissa enkäter kräver tillgång till viss personlig information för att fastställa om deltagaren tillhör rätt målgrupp för enkäten eller inte. Ingen personlig information lämnas ut så att uppdragsgivaren kan identifiera personerna inom målgruppen. Frågas efter deltagarens namn, adress, eller telefonnummer kan deltagaren själv välja om han eller hon vill lämna ut dessa uppgifter. All övrig information som deltagaren lämnar i enkäterna hanteras helt anonymt.

 8. Upphovsrätt

  Informationen som offentliggörs på Ciaos webbplats är skyddad. Mångfaldigande (även bara delvis), särskilt för kommersiell reklam, kommersiellt bruk eller kommersiell användning kräver ett skriftligt medgivande från Ciao. Det är tillåtet att kopiera information för personligt, ej kommersiellt bruk, under förutsättning att ursprunget anges, t.ex. genom källhänvisning. All annan kopiering, spridning eller publicering av information utan skriftligt medgivande från Ciao är förbjuden. Ett sådant medgivande kan fås här: info@ciao.se

  Den information som finns i marknadsundersökningar (bilder, filmer och texter) är skyddade under upphovsrätten och får ej kopieras, bearbetas eller spridas till tredje person.

 9. Ansvar

  Ciao ger inga garantier för att informationen på webbplatsen kan nås hela tiden och kan välja att stänga ner webbplatsen för tekniska arbeten. Ciao ansvarar inte för hyperlänkar, reklam, produktinformation, information om företagen och liknande från tredje part och tjänster från dessa. Ciao ansvarar inte för informationen i dessa inklusive priser och produktmängd.

 10. Uppsägning

  Ciao kan säga upp en medlem och hans eller hennes profil med en uppsägningstid av tre dagar. En medlem kan säga upp sitt medlemskap med direkt verkan.

 11. Ändringar i allmänna avtalsvillkor

  De avtalsvillkor som gäller för Shopping Guide GmbH är dom som är beskrivna här. Ändringar som görs i avtalsvillkoren kommer att publiceras på Ciao-webbplatserna.

 12. Lagval och behörig domstol

  Alla aspekter av medlemmens relation med Shopping Guide GmbH regleras av lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland. Behörig domstol är den domsaga i vilken Shopping Guide GmbH:s huvudkontor i München ligger.

 13. Delbarhetsklausul

  Om något av villkoren, i sin helhet eller delar därav, av någon anledning skulle anses vara ogiltiga, ogenomförbara eller utan laga kraft, skall dessa villkor strykas utan att övriga villkor förlorar laga kraft. Det ogiltiga villkoret skall ersättas av ett villkor som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar dess innebörd i laglig och kommersiell betydelse. Parterna skall ge ett ytterligare godkännande för att ersätta den inaktuella klausulen.

© 1999-2011 Shopping Guide GmbH. All rights reserved.
Recensioner som publiceras på Ciao ansvarar författarna för och är inte, under några omständigheter, uttryck för Ciaos åsikter.


Tillbaka upp